Proceedings

  1. O.O. Honcharuk, V. YU. Balitskiy, R. V. Voron, M.P. Brodnikovskiy, O.G. Gogotsi, V.V. Zahorodna, Y. I. Zozulya, M. Alhabeeb, B. Anasori, K. Malesky, Y. G. Gogotsi. Synthesis and Optical Properties of 2D Carbides MXenes, Book of Abstracts for 11th International Scientific-Technical Conference “Composite Materials”, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, April 2018, рр.118-120. UDC 542;546;62.